Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door upshift. De klant ontvangt deze voorwaarden digitaal bij de offerte via verwijzing naar https://upshift.be/voorwaarden.

Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De meest recente versie is terug te vinden op https://www.upshift.be/voorwaarden. Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in werking 30 dagen na bekendmaking ervan op de upshift-website en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen - de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

2.1 Geldigheid offertes

De door upshift gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld).

upshift is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand.

Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is upshift daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaven verplichten geenszins upshift tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2 Overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden. Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden

3.1 Verplichtingen en beperkingen van de klant

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit upshift en/of klanten van upshift hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,...

De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van upshift niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

Illegale activiteiten

Het upshift netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via een om het even welke hostingdienst aangeboden door upshift Als upshift dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,... zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van upshift, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij dezelfde maatregelen worden genomen.

In geval de klant materiaal op de door upshift ontwikkelde website plaatst of aan upshift aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto's, video's, grafische elementen, enz..).

X-rated content - Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door upshift. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Spam - UCE (Unsolicited Commerce Email) - Spamming - het verzenden van massa e-mail via een upshift server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een upshift server is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op upshift servers. Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van upshift als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om: Gebruik te maken van de upshift servers voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen, denial-of-service attacks te lanceren op upshift servers of gebruik te maken van upshift servers voor het lanceren van DoS attacks op andere servers, software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een overdreven hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerkbronnen, ... Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging. upshift bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen.

Enkele voorbeelden van onaanvaardbaar gebruik: Poortscans te lanceren op upshift servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door upshift zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server. De diensten te gebruiken om e-mail adreslijsten aan te leggen met als doel het verzenden van massa e-mails. De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van upshift Klachten en overtredingen - Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. upshift zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende acties: De dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten De dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen Additionele kosten en boetes aanrekenen De betreffende inhoud verwijderen Alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

3.2 Specifieke diensten

Voor de hierna vermelde diensten garandeert upshift een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van upshift vallen.

Domeinregistratie

De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. upshift biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. De klant verklaart bij de aanvraag van een domeinnaam akkoord te zijn met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers, vastgelegd door desbetreffende DNS instantie, afhankelijk van de domeinnaam. Die laatste valt te raadplegen op de website van de bijhorende DNS instantie.

Hosting/e-mail/ beveiliging

upshift kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Bij onbeschikbaarheid onafhankelijk van een derde partij voorziet upshift geen vaste SLA, maar een best-effort respons, gezien de complexe samenstelling van onze diensten. Hierbij verbindt upshift zich ertoe bij melding van een probleem dit zo snel mogelijk op te lossen.

upshift voorziet een veilige omgeving voor alle diensten, gebruik makend van een firewall en SSL of een beveiligde omgeving.

3.3 Eigendomsbepaling

De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, fotos's, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd.

Bepalen wie eigenaar wordt van wat (source-code, grafische elementen, scripts, databases,..) wordt gedaan bij beëindiging van de samenwerking. Hierbij behoudt upshift het recht om werk dat niet door de klant is aangeleverd tegen een nader te bepalen prijs te verkopen en is in geen geval verplicht om intellectual property af te staan wanneer geen akkoord wordt bereikt.

Wat betreft domeinnamen zal het beheer altijd aan upshift worden afgestaan, maar blijft de klant ten allen tijde eigenaar. Bij beëindiging van samenwerking worden bij de overdracht van de domeinnaam geen extra kosten in rekening gebracht, buiten diegene die voor de overdracht nodig zijn.

Artikel 4. Termijnen en meerwerk

4.1 Uitvoeringstermijnen

De door upshift opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer upshift, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft upshift het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Na oplevering heeft de klant een termijn van 30 dagen om binnen de overeengekomen prijs feedback te geven voor veranderingen. Feedback die achteraf wordt gegeven, zal verwerkt worden tegen de gebruikelijke tarieven.

4.2

Meerwerk - Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van upshift Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door upshift worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk: a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd; b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan upshift kenbaar zijn gemaakt; c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door upshift in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop upshift weinig of geen invloed kan uitoefenen; d) tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

4.3

Bij stopzetting van de samenwerking worden de diensten, zoals door de klant gekozen, stopgezet binnen een termijn van maximaal drie maanden, tenzij de klant specifiek vraagt om stopzetting op een datum buiten deze termijn.

4.4

Bij het opleveren van websites worden tests gedaan voor volgende browsers (meest recente versie):

  • Google Chrome
  • Safari
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Edge

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

Voorschot

Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot tot 30% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.

Oplevering

In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse oplevering momenten worden voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) online te plaatsen.

Prijsherzieningsclausule

Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

Termijn van betaling

Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste dertig dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan upshift kenbaar gemaakt te worden.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. De vordering tot betaling van de interesten (en/of de forfaitaire schadevergoeding) is verjaard indien de betaling ervan niet wordt gevraagd binnen zes maanden na de datum waarop het saldo van de hoofdsom werd betaald.

Eigendomsvoorbehoud

Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt upshift het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico's zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

Uitdrukkelijk ontbindend beding

Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat upshift niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten van het opvolgende abonnement te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na herinnering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan upshift, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

Artikel 6. Privacy policy

upshift verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,.. Daarnaast registreert upshift alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven.

In bepaalde gevallen maakt upshift van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken). Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen: om met de klant te communiceren om de klant op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen van upshift om statistische, anonieme informatie te genereren (bv. voor trafiek- en profielanalyse) om problemen en misbruiken te kunnen opsporen Deze informatie kan door upshift gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. upshift verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bij registratie van internetdomeinnamen is upshift verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van upshift voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.

upshift verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover upshift beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. upshift is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door upshift. Wijzigingen aan de upshift Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie - die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website - is steeds terug te vinden op https://upshift.be/voorwaarden

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 Aansprakelijkheid

upshift is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van upshift blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart upshift voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. upshift kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door upshift ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door upshift zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS). Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. upshift is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. upshift biedt de websites uitdrukkelijk aan "as is" (zoals ze on line te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. upshift kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem. upshift is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. upshift oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat upshift de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen upshift en de eigenaars van deze sites.

7.2

Bewijs - Zowel upshift als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

7.3. Klachten

Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan upshift. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.4 Licenties en externe kosten

Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die upshift hierover verstrekt is louter indicatief.

7.5 Afwervingsclausule

De aangestelden van upshift zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelden van upshift Bovendien verbindt de klant zich ertoe geen aangestelden van upshift af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij upshift, noch hen ertoe aan te zetten om hun overeenkomst met upshift te verbreken met het oog op indiensttreding bij de klant, en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde.

7.6. Toepasselijkheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen upshift en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van upshift.

7.7 Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

© upshift 2019

Info

BTW: BE 0729.775.243

Rknr: BE22 7360 5595 7647